top of page

Privātuma politika

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Šī Privātuma politika apraksta, kā politiskās partijas “KATRAM UN KATRAI”, reģistrācijas Nr.40008305013, juridiskā adrese: Kalpaka bulvāris 7-8, Rīga, LV-1010, privātuma politika ir izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – Datu regula), Fizisko personu datu apstrādes likumu un citiem Latvijas Republikas normatīvo aktu normatīviem fizisko personu datu aizsardzības jomā. Privātuma politikā lietotie termini un to jēga ir tāda pati, kā Datu regulas 4.pantā sniegtajās definīcijās.

1.2. Privātuma politikas mērķis, ievērojot personas datu apstrādes principus, kas iekļauti Datu regulā, ir sniegt vispārīgu informāciju attiecībā uz politiskās partijas “KATRAM UN KATRAI” organizēto un veikto personas datu apstrādi.

1.3. Datu pārzinis ir politiskā partija “KATRAM UN KATRAI” (turpmāk tekstā – Partija), kas ir politiska organizācija, kas ir izveidota, lai veiktu politisko darbību, piedalītos vēlēšanu kampaņā, izvirzītu deputātu kandidātus, piedalītos Saeimas vai pašvaldību domju (padomju), Eiropas Parlamenta darbā, ar deputātu starpniecību īstenotu partijas programmu, kā arī iesaistītos publiskās pārvaldes institūciju izveidē.

1.4. Datu pārzinis ievēro likumdošanā paredzētos datu apstrādes principus un spēj apstiprināt, ka personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

1.5. Privātuma politika ir piemērojama jebkādai personas datu apstrādei (jebkuras ar personas datiem veiktas darbības, ieskaitot datu vākšana, reģistrācija, organizēšana, saglabāšana, aplūkošana, izmantošana, atklāšana, izmantojot pārsūtīšanu, dzēšana, iznīcināšana u.tml.) un saistoša visām Partijas amatpersonām un darbiniekiem. Privātuma politikas saturs ir piemērojams arī visiem personu datu apstrādātājiem (sadarbības partneriem), kuri veic apstrādi Partijas uzdevumā un kuriem Partija nodod personas datus, tostarp nodrošinot piekļuvi personas datiem.

 

2. Personas datu iegūšana, apstrāde un glabāšana
2.1. Personu identificējošu informāciju Datu pārzinis iegūst, apstrādā un glabā izmantojot Partijas biedra iestāšanās anketu – gan elektroniskā, gan papīra formā.

2.2. Aizpildot un parakstot/iesniedzot Partijas biedra iestāšanās anketu, Jūs piekrītat, ka jebkura sniegtā informācija tiek izmantota un pārvaldīta atbilstoši Privātuma politikā noteiktajiem mērķiem.

2.3. Datu subjekts ir atbildīgs par to, lai iesniegtie personas dati būtu pareizi, precīzi un pilnīgi. Apzināta nepatiesas informācijas sniegšana tiek uzskatīta par mūsu Privātuma politikas pārkāpumu. Datu subjektam ir pienākums nekavējoties paziņot Datu pārzinim par jebkurām izmaiņām iesniegtajos personas datos.

2.4. Datu pārzinis nav atbildīgs par zaudējumiem, kas nodarīti Datu subjektam vai trešajām personām, ja tie radušies nepatiesi iesniegtu personas datu dēļ.

 

3. Klientu personas datu apstrāde
3.1. Datu pārzinis var apstrādāt šādus personas datus:
3.1.1. Vārds, uzvārds
3.1.2. Personas kods
3.1.3. Dzimums
3.1.4. Kontaktinformācija (e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs)
3.1.5. Deklarētā dzīvesvietas adrese

3.2. Papildus iepriekšminētajam, Datu pārzinim ir tiesības pārbaudīt iesniegto datu precizitāti, izmantojot publiski pieejamos reģistrus.

3.3. Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a), b), c) un f) apakšpunkts:

a) datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
c) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;
f) apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns.


3.4. Datu pārzinis glabā un apstrādā Datu subjekta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no zemāk norādītajiem kritērijiem:
3.4.1. Personas dati nepieciešami tiem nolūkiem, kam tie saņemti;
3.4.2. Kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
3.4.3. Kamēr ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgajai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes likumīgs pamats.

3.5. Izbeidzoties 3.4. punktā minētajiem apstākļiem, izbeidzas arī Datu subjekta personas datu glabāšanas termiņš un visi attiecīgie personas dati tiek neatgriezeniski izdzēsti no datoru sistēmām un elektroniskajiem un/vai papīra dokumentiem, kas saturējuši attiecīgos personas datus.

3.6. Lai pildītu savas saistības pret Jums, Datu pārzinim ir tiesības nodot Jūsu personas datus sadarbības partneriem, datu apstrādātājiem, kas veic nepieciešamo datu apstrādi mūsu uzdevumā, piemēram, grāmatvežiem, juristiem u.c. Datu apstrādātājs ir personas datu pārzinis.

3.7. Pēc pieprasījuma mēs varam nodot Jūsu personas datus valsts un tiesībsargājošām iestādēm, lai nepieciešamības gadījumā aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

3.8. Apstrādājot un glabājot personas datus, Datu pārzinis īsteno organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, mainīšanu, izpaušanu un jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.

 

4. Datu subjekta tiesības
4.1. Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem Jums ir tiesības:
4.1.1. Piekļūt saviem personas datiem, saņemt informāciju par to apstrādi, kā arī pieprasīt Jūsu personas datu kopiju elektroniskā formātā un tiesības uz šo datu nodošanu citam pārzinim (datu pārnesamība);
4.1.2. Pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;
4.1.3. Dzēst savus personas datus (“tikt aizmirstam”), izņemot gadījumus, kad likums pieprasa saglabāt datus;
4.1.4. Atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu personas datu apstrādei;
4.1.5. Ierobežot savu datu apstrādi – tiesības pieprasīt, lai mēs īslaicīgi pavisam pārtraucam apstrādāt visus Jūsu personas datus;
4.1.6. Vērsties Datu valsts inspekcijā

Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu varat iesniegt, aizpildot formu klātienē Kalpaka bulvārī 7-8, Rīgā, LV-1010, vai arī iesūtot pieprasījumu elektroniski uz  e-pasta adresi: birojs@likumsunkartiba.lv.

 

5. Fotografēšana un filmēšana Partijas rīkotajos pasākumos
5.1. Partija ir tiesīga un rīko dažādus publiskus un privātus pasākumus, kuru laikā tiek veikta arī fotografēšana un filmēšana, lai informētu sabiedrību par Partijā notiekošajām aktivitātēm, kā arī reprezentētu iedzīvotājiem Partijas deputātu un pārstāvju īstenotās aktivitātes.

5.2. Informācija par jau notikušiem un plānotajiem pasākumiem aplūkojama Partijas informācijas kanālos – tīmekļa vietnē www.katramunkatrai.lv, kā arī  Partijas sociālo tīklu kontos.

5.3. Informācija par iespējamu fotografēšanu un filmēšanu pasākumu laikā tiek ievietota tīmekļa vietnē www.katramunkatrai.lv vai Partijas sociālo tīklu kontos, uz pasākuma afišas, vai paziņojuma veidā pasākuma vietā.

5.4. Atrodoties pasākuma teritorijā, Jūs aplieciniet, ka esat informēts un Jums nav iebildumu, ka tiekat iekļauts audio/vizuāla materiāla izveidē par pasākuma norisi. Tomēr gadījumā, ja Jūs nevēlaties attiecīga pasākuma laikā tikt fotografēts vai filmēts, aicinām to norādīt Partijas pilnvarotajām personām, kas veic fotografēšanu vai filmēšanu.

Vēršam uzmanību, ka publiskos pasākumos Partijas darbinieki nenodrošina personas datu aizsardzību pret trešo personu fotogrāfiju uzņemšanu un to iespējamu tālāku neautorizētu publiskošanu.

 

6. Nobeiguma noteikumi
6.1. Šī Privātuma politika izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, kā arī Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajiem likumiem.

6.2. Datu pārzinim ir tiesības veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājas lapā  www.katramunkatrai.lv.

bottom of page